Algemene- en leveringsvoorwaarden

A. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Van der Meer Machines: gebruiker en eigenaar van deze voorwaarden;

2.     De wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Van der Meer Machines producten afneemt of hierover met Van der Meer Machines in contact treedt;

3.     Opdracht: de opdracht van de wederpartij aan Van der Meer Machines tot levering van producten en of diensten, in welke vorm dan ook;

4.     Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Van der Meer Machines zich jegens de wederpartij verbindt tot het leveren van producten;

5.     Producten: alle ter uitvoering van een overeenkomst door Van der Meer Machines aan de wederpartij geleverde of te leveren gebruikte (tuinbouw)machines en of werkzaamheden.

 

B. ALGEMEEN

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van der Meer Machines aan de wederpartij, op alle opdrachten van de wederpartij aan Van der Meer Machines en op alle overeenkomsten tussen Van der Meer Machines en de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.     Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.     Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.

4.     Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Nietige of vernietigde bepalingen zullen worden omgezet in geldige bepalingen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

C. AANBIEDINGEN

1.     Alle aanbiedingen van Van der Meer Machines zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.     Een aanbieding kan door Van der Meer Machines worden ingetrokken en/of door een nieuwe aanbieding vervangen worden.

 

D. OVEREENKOMST

1.     Een overeenkomst komt tot stand indien Van der Meer Machines de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk danwel anderszins heeft aanvaard.

2.     Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Van der Meer Machines binden Van der Meer Machines niet dan nadat en voor zover deze door Van der Meer Machines schriftelijk zijn bevestigd.

3.     Overeenkomsten worden door Van der Meer Machines aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt.

4.     Van der Meer Machines is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst zekerheid van de wederpartij te verlangen.

 

E. MONSTERS EN MODELLEN

1.     1. Is door Van der Meer Machines aan de wederpartij een monster, model of foto getoond of verstrekt, dan wordt dit monster, model of foto vermoed slechts als aanduiding van een te leveren product te zijn verstrekt en hoeft het te leveren product hiermee niet overeen te stemmen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

F. PRIJZEN

1.     Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidsheffingen.

2.     In geval de wederpartij gevestigd is in een land buiten de Europese Unie zal Van der Meer Machines aan de wederpartij geen omzetbelasting in rekening brengen, mits de wederpartij de transportdocumenten en de in- en uitvoerdocumenten binnen 30 dagen na levering van een product aan Van der Meer Machines retourneert. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, zal Van der Meer Machines gerechtigd zijn alsnog omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.     Van der Meer Machines heeft het recht om, indien de prijs in een andere valuta dan de Euro is uitgedrukt, bij een stijging van de waarde van de Euro ten opzichte van deze andere valuta, de prijs evenredig te verhogen.

4.     Kosten van vervoer door Van der Meer Machines zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

G. LEVERINGSTERMIJNEN

1.     Leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag dat Van der Meer Machines een aan haar verstrekte opdracht schriftelijk danwel anderszins heeft aanvaard.

2.     Leveringstermijnen worden opgeschort zolang door de wederpartij niet de door Van der Meer Machines verlangde zekerheid is gesteld.

3.     Leveringstermijnen zijn indicatief en zijn dan ook nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Van der Meer Machines zal derhalve nimmer in verzuim zijn dan nadat zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn is gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen.

 

H. LEVERING

1.     Producten worden vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen van Van der Meer Machines geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.     De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Van der Meer Machines deze aan haar ter beschikking stelt danwel op het moment waarop de producten bij haar worden afgeleverd.

3.     Indien de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim blijft de producten af te nemen, worden deze voor haar rekening en risico opgeslagen.

 

I. EIGENSCHAPPEN

1.     Producten worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden bij het tot stand komen van de overeenkomst.

2.     Van der Meer Machines staat er niet voor in dat de producten ten tijde van de levering zonder gebreken en/of tekortkomingen zijn. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten gebreken en/of tekortkomingen kunnen hebben.

3.     Van der Meer Machines staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende (veiligheids-)voorschriften. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten eventueel niet voldoen aan (veiligheids)voorschriften.

 

J. RISICO-OVERGANG

1.     1. Dadelijk nadat producten door Van der Meer Machines aan de wederpartij zijn geleverd danwel door Van der Meer Machines aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zijn zij voor rekening en risico van de wederpartij.

 

K. RECLAMES

1.     Reclames ter zake van de producten dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na levering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Van der Meer Machines ter zake vervalt.

2.     Reclames ter zake van facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de wederpartij de factuur heeft ontvangen.

3.     Bij terechte reclames zal Van der Meer Machines binnen redelijke termijn zorgen voor herstel dan wel vervanging, ter keuze van Van der Meer Machines. Kosten van demontage en montage en reis- en verblijfskosten van personeel van Van der Meer Machines zijn voor rekening van de wederpartij.

4.     Rechtsvorderingen ter zake van de door Van der Meer Machines geleverde producten dienen op straffe van verval uiterlijk binnen 1 jaar na levering te worden ingesteld.

5.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

L. AANSPRAKELIJKHEID

1.     De aansprakelijkheid van Van der Meer Machines en haar ondergeschikten voor de door Van der Meer Machines geleverde producten is beperkt tot de in artikel K 3 omschreven verplichting, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Van der Meer Machines.

2.     De aansprakelijkheid van Van der Meer Machines voor de door haar geleverde producten is in ieder geval beperkt tot de directe schade van de wederpartij.

3.     De aansprakelijkheid van Van der Meer Machines voor de door haar geleverde producten bedraagt maximaal het bedrag dat Van der Meer Machines terzake van de betreffende geleverde producten bij de wederpartij in rekening heeft gebracht of zal brengen.

4.     Van der Meer Machines is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.

5.     Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid van personeel van Van der Meer Machines of van door Van der Meer Machines ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.     Van der Meer Machines is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of behandeling of onjuist onderhoud. Van der Meer Machines is eveneens niet aansprakelijk voor enigerlei schade die zich voordoet na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf, alsmede voor schade ontstaan door het niet naleven van voorschriften.

 

M. VRIJWARING

1.     De wederpartij vrijwaart Van der Meer Machines en haar ondergeschikten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

N. BETALING

1.     Betaling door de wederpartij dient contant te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen.

2.     De wederpartij heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting.

3.     Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn. De wederpartij zal alsdan aan Van der Meer Machines rente verschuldigd zijn van 2,0% per maand vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van de algehele voldoening.

4.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van Van der Meer Machines zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de door de wederpartij aan Van der Meer Machines verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 225 Euro. Van der Meer Machines kan aanspraak maken op vergoeding van haar werkelijk gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten.

5.     Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij anders.

 

O. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Zolang Van der Meer Machines van de wederpartij enig bedrag uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft, behoudt Van der Meer Machines zich de eigendom van door haar geleverde producten voor. De eigendom zal pas op de wederpartij overgaan, nadat al hetgeen de wederpartij aan Van der Meer Machines verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig is voldaan.

2.     Indien de wederpartij nalaat enig aan Van der Meer Machines verschuldigd bedrag terstond te betalen, zal Van der Meer Machines gerechtigd zijn die producten ten aanzien waarvan Van der Meer Machines zich de eigendom heeft voorbehouden terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen ten laste van de wederpartij.

3.     De wederpartij is niet gerechtigd de producten, waarvan Van der Meer Machines zich de eigendom heeft voorbehouden, te vervreemden of te bezwaren.

 

P. OVERMACHT

1.     Indien Van der Meer Machines als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen, is Van der Meer Machines gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en is Van der Meer Machines niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de wederpartij.

2.     Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van Van der Meer Machines liggende omstandigheid, waardoor nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk is, economisch redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt of anderszins nakoming redelijkerwijs niet van Van der Meer Machines mag worden verwacht.

3.     In ieder geval zullen als overmacht worden aangemerkt ziekte van het personeel, stagnatie of vertraging bij toeleveranciers, vertragingen ontstaan tijdens het vervoer of de invoer van de te leveren producten, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, sabotage, oorlog(sdreiging), staking, bedrijfsbezetting en inbeslagneming.

4.     Indien Van der Meer Machines een aan de wederpartij te leveren product nog van een derde geleverd dient te krijgen, zal het niet (tijdig) kunnen leveren van het product door Van der Meer Machines ten gevolge van het feit dat Van der Meer Machines het product niet (tijdig) geleverd krijgt van de derde, gelden als overmacht.

5.     Indien Van der Meer Machines zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan twee maanden zijn zowel Van der Meer Machines als de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel Q bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling hiervan aan de ander zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

 

Q. ONTBINDING

1.     1. Indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, alsmede wanneer ten laste van haar beslag wordt gelegd, heeft Van der Meer Machines het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten en schade.

2.     Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Van der Meer Machines verrichtte prestaties en is de wederpartij gehouden tot betaling van de tot dan toe reeds door Van der Meer Machines verrichtte prestaties.

3.     Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van het feit dat de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, zal de wederpartij een terstond opeisbare boete aan Van der Meer Machines verschuldigd zijn van 20% van de koopsom, onverminderd het recht van Van der Meer Machines op volledige schadevergoeding en vergoeding van rente en kosten als bedoeld in artikel.

 

R. TOEPASSELIJK RECHT

1.     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting Nederlands recht en W.B. van toepassing.